Perihal Kostum Pekerja

Konveksi Seragam Kerja Surewi yuunehpaungg aamyarraapyarr kyaunggmyarr aatwat loaautsai . School twin yuunehpaungg puggalikakyaungg myarrmhartararrwain wear myarrhcwarsaw pahchcaeemyarr aatwat ti kya hkinemarhcwar loaauthkyetmyarrko tait u hcan pyaဿnarko T- shut aain kyae k nay hkyarrnarr sai . School twin yuunehpaungg aahpyit kaungghcwar aamyarraapyarr pyisuupine kyaunggmyarrtwin rar a r pya shi kyaeat . mahpyitmanay kyaungg k yuunehpaungg twaynae ninenganmyarr gyapaan, taungkoreeyarr, haungkaung, htine, aindiy, sya hc tyay lya, U.A.E, hcainkarpuu, hpilaitpine, htinewam, nayuujelaan, taungaarhparik, aaindoneesharr nhaint yuunitetaat kainn dam tahkyahoet kyaunggtway, aahpyit myarrhcwarsaw aahkyarrsaw aaraut thoetko a kyarr parwainsai . aahkyahoet ninenganmyarrtwin mhartot yuunehpaungg aamyoeaahcarrmyarr kyaunggko kyaungg kwalpyarr paymaae yuunitetaat kainn dam twin, 11 naeaasaat 16 a kyarr aamyarraapyarr kyaunggsarr youtyarrlayymyarr nhaint aain kyae, lai hcaee nhaint bhaunggbhe shi, aain kyae, darmhamahotemeinkalayy culottes myarraatwat tararrwain gyaar kain aain kyae, lai hcaee nhaint bhaunggbhe shi ko waatsain . aasopar saatsanrayy a hcu tahku ponehcan shoetmahote kyaunggmyarr aatwat paann htoe tae logo shisai lim maal, nhaint a kyae myarrsaw aarr hpyint kyaungg rae aamai, laatnaat eat kote aain kyae nhaint saungpud shoetmahote aahtaimaamhaat nhaint aatuu nhoet aate kaut pawmhar tansiut saalsaung par lain maal .

a kyae kyaungg tansiut saungsaw hkyaway htwat hkyinn hpyint aamyarraapyarr kyaunggmyarr aatwat aahcarrhtoe lyetshisai . shi kalayymyarr aamyarraapyarr yuunitetaat kainn dam pyinaal muulataannkyaungg kyaungg aamai nhaint logo nhaint aatuuyuunehpaungg Jumper nhaint / shoetmahote po lo shut aain kyae rapar lain maal . aakyaunggko 1800 k nay dutiyakambharhcait a pyee raan, ninenganaamyarrhcu ( nhaint makyaarhkan yaybhuyya aarr hpyangaakyeetaann Non- hcaittautaararshi myarr) mha santamaanmyarr aamyarrpyisuu aahkarsamay mhar tarwaanshisuu t u k yuunehpaungg waatsain . htoshoetsaw yuunehpaungg yahku mha sar aanaeengaal santamaanrayy n saungmhu aarr hpyint hteinsaimhtarr nhaint ranhpaanranhkar aasayaahkyaar pyinsain htarrtae hpyitkyaeat . tait u k htaunghtellmhar yuunehpaungg tait u aakyain htaungmha, htaungdan shoetmahote hteinsaimrayy aalarrtuu hcaatrone aatwat aakyain u hkyinn hce aarr hpyint waatsain m so yuunehpaungg hpyitpartaal . aarrlone mahoteshin aamyarrhcuk, aarrkahcarr aasainn myarrkolaee aasainnrae htuuhkyarrtae aaraung ko hpaansainn yuunehpaungg ko waatsain . tainnnait nae goutsee nae tuu tait u hkyinn aarrkahcarr myarrtwin kahcarrsamarr myarr yhain pyaine hcaee myain hcaeekamtway myarr k hkwin pyu m so aawaataahcarr dejine ko rwayhkyaal nineparsai . aalarrtuu aaraungmyarr nhaint aatuuyuunehpaungg ( pahchcaeemyarr) waathtarr nhaithku s ant kyin aahpwalmyarr a nay hpyint hpyitpaw hcay hkyinn nghaar ( aararshimyarr, kahcarrsamarr myarr nhaint parisaatmyarr a bhhoet), sainn " aain" myarraatwat kwalpyarr hkyarrnarr saw aapwayarngyaaalell shisai shotehtwaymhumyarr tarrsee myarr nhaint ponemhaan aarr hpyint t u taee mhaawin mite sai a bhaalmharshi " wayy" gaim nhaintraan sai aahkyarr aalainn hpyiteat . Perihal Kostum Pekerja

Komentar

Postingan Populer